AKTIEÄGARINFORMATION – SENASTE NYTT

2021-06-28 – KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2021, klicka här.
Årsredovisning 2020 (.pdf), klicka här.
Bolagsordning (.pfd), klicka här.

2020-06-29 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2020
OBSERVERA !! Sista dag för anmälan är 2019-06-22, kl 23.59

Läs KALLELSEN i sin helhet (.pdf), klicka här.
Anmälnings- och fullmaktsformulär, klicka här. Anmälan skickas till anders.landelius@xcaret.se

Läs ÅRSREDOVISNINGEN 2019 i sin helhet (.pdf), klicka här.
(OBS! Innehåller felaktigheter)

Kommentar till årsredovisningen:
FELAKTIGHETER UPPDAGADE I ÅRSREDOVISNINGEN
VD Stefan Kaiser samt styrelsen ordförande Anders Landelius har, i årsredovisningen under avsnittet verksamheten, utan att tillfråga omnämnt en person som varken är verksam eller har koppling till bolaget som uppdragstagare (uppdragsavtal saknas). Minoritetsägarna har påpekat olämpligheten/felaktigheterna att skriva med personer som dels inte är verksamma i eller arbetar/har uppdrag till bolaget samt utan att informera den/de berörda, men ledningen har vägrat att korrigera felaktigheterna i årsredovisningen. Bolagets revisor Martin Dagerman vid Mazar Sverige, som underlåtit att göra en korrekt genomlysning av verksamheten samt innehållet i årsredovisningen, är uppmärksammad på felaktigheterna och har lovat att ordna så att bolagets ledning genomför de korrigeringar som krävs för att årsredovisningen skall bli korrekt. I skrivande stund har ingen bekräftelse på att detta blivit genomfört inkommit.

Kommentar till bolagets kostnader
Bolagets kostnader utgörs till närmare 80% av räntor till upparbetad skuld till huvudägaren Anders Landelius. Dessa har ackumulerats år efter år. Utöver dessa har bolaget endast årliga kontanta kostnader om cirka 40 000 kr.

KALLELSEN

Kallelse till årsstämma i Tulum Invest AB (publ)
Aktieägarna i Tulum Invest AB (publ), (”Bolaget”) org nr 556570-9481, kallas till årsstämma den 29 juni 2020 klockan 16.00 på Flygfältsgatan 30, Skarpnäck

Anmälan till stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall finnas upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 22 juni 2020. Anmälan om deltagande vid stämman skall ske till bolaget via e-post till anders.landelius@xcaret.se. Sista anmälningsdag är den 22 juni 2020. I anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav samt adress och telefonnummer.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
10. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
11. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer
14. Godkännande av företrädesemission
15. Annat ärende som ska tas upp på bolagsstämman
16. Stämmans avslutande

Punkt 14. Förslag om företrädesemission
Bolaget har för avsikt att investera i ett eller flera vinstgivande bolag eller verksamheter. Den föreslagna nyemissionen tillför bolaget 1 495 000 kronor före emissionskostnader. Kapitalet skall användas för att minska bolagets skuldsättning och för att upprätthålla likviditet i bolaget tills förvärv av vinstgivande bolag eller verksamheter kan genomföras. Aktiekapitalet skall
därigenom ökas med högst 149 500 kronor från 749 000 kronor till 898 500 kronor genom nyemission av 149 500 000 aktier på följande villkor.

1. Samtliga aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt kommer att fördelas enligt styrelsens beslut där garanten i första hand kommer att tilldelas aktier medan nuvarande aktieägare kommer att tilldelas aktier i andra hand.
2. Fem (5) aktier ger rätt att teckna en (1) aktie
3. Ett belopp om 0,01 kronor skall betalas kontant för varje tecknad aktie.
6. Avstämningsdag 22 juni 2020
7. Teckning av de nya aktierna skall ske under perioden 1 – 15 juli 2020.
8. Teckning av aktier sker genom samtidig kontant inbetalning till bolagets bankkonto i Swedbank 8327-9,934 512 012-6 samt anmälan med namn, adress och antal aktier till bolaget via e-post till anders.landelius@xcaret.se
9. De nya aktierna berättigar till utdelning från och med räkenskapsåret som slutar den 31 december 2020.
10. Emissionen är garanterad till 100 % av Xcaret Invest AB, org nr 556656-6492 mot en garantiprovision från bolaget på 12 %. Garantiprovision utgår ej på aktier tecknade enligt den företrädesrätt Xcaret Invest har via sitt nuvarande aktieinnehav.
Antalet aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns 749 000 000 stycken aktier som vardera representerar en röst på stämman.

Stockholm, maj 2020
Tulum Invest AB (publ)
Styrelsen


2019-06-11 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
OBSERVERA !! Sista dag för anmälan är 2019-06-12, kl 23.59

Läs KALLELSEN i sin helhet (.pdf), klicka här.

Läs ÅRSREDOVISNINGEN 2018 i sin helhet (.pdf), klicka här.

Skatteverket, Beskattningsår 2017-01-01 till 2017-12-31. Underskott av näringsverksamhet, 51 863 406 SEK, klicka här för .pdf/underlag.


UTDRAG UR KALLELSEN, se nedan
Aktieägarna i Tulum Invest AB (publ), (”Bolaget”) org nr 556570-9481, kallas till årsstämma den 19 juni 2019 klockan 16.00 på Flygfältsgatan 30, Skarpnäck

Anmälan till stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall finnas upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 13 juni 2019. Anmälan om deltagande vid stämman skall ske till bolaget via e-post till anders.landelius@xcaret.se. Sista anmälningsdag är den 13 juni 2019. I anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav samt adress och telefonnummer. Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade skall i god tid före den 13 juni 2019 genom förvaltarens omsorg låta registrera aktierna i eget namn för att få delta på stämman. Aktieägare som avser företrädas av ombud bör bilägga fullmakt och övriga behörighetshandlingar till anmälan.


VARFÖR HAR VI SKAPAT DENNA INFORMATIONSSIDA?

Informationen från styrelse och ledning/VD i Tulum Invest AB (publ), före detta Want AB är och har sedan bolagets hemsida stängdes ner varit mycket begränsad. Därför har denna sida skapats på initiativ av bolagets minoritetsägare med mål att ge alla ägare en bättre och lättare tillgång till information om vad som sker i bolaget.

Styrelse och ledning har valt att publicera dokument, så som årsredovisning, kallelse till årsstämma och nya bolagsordningar på huvudägarens bolags hemsida, vilken är följande:

http://www.xcaretinvest.se/


HISTORISKA DOKUMENT OCH INFORMATION

Årsredovisning Tulum Invest AB, 2017

Kallelse Tulum Invest AB, Årsstämma_2018

Föreslagen Ny Bolagsordning (felaktig, punkt 11 återkallad)

Signerat Protokoll Årsstämman Tulum Invest 2018 (publicerad 2018-06-23)


Hösten/Vintern 2018, uppdatering – Huvudägaren avblåser förvärv

Tidigare information, kommunicerad inför/vid årsstämman 2018, från huvudägaren Anders Landelius samt ledningen/styrelsen om att Tulum Invest AB (publ) stod inför ett större förvärv har under hösten 2018 visat sig misslyckat. Tulum Invest AB’s huvudägare Anders Landelius, som även är majoritetsägare i det större bolag som avsågs förvärvas, har nu meddelat att han inte lyckats övertyga ägarna i förvärvsobjektet att genomföra affären. Det blir med andra ord inte aktuellt med ett förvärv/samgående.

Vad styrelsen/ledningen i Tulum Invest AB (publ) har för planer framgent framgår inte av den mycket begränsade information minoritetsaktieägargruppen erhållit.


Stockholm 2018-05-26, Rapport från årsstämman 2018

Till dig som minoritetsaktieägare i Tulum Invest AB (publ)

Igår fredag 25 maj 2018 avhölls årsstämman i Tulum Invest AB (publ). Nästan 95% av bolagets samtliga aktier fanns representerade, det vill säga en mycket hög uppslutning.

Då styrelsen/VD valt att stänga bolagets egna hemsida publicerades dokumenten till stämman på huvudägarens bolags hemsida: http://www.xcaretinvest.se/
Minoritetsägargruppen representerades av undertecknad samt Gunnar Ek (från Aktiespararna) och Torbjörn Claeson (från Ramberg Advokater tillika aktieägare via familjen).

Bolagets styrelse omvaldes, vilket innebär att Anders Landelius fortsätter som ordförande, Stefan Kaiser och Cecilia Landelius som ledamöter. Den sistnämnda är Anders Landelius dotter, studerande vid KTH.

Det konstaterades att bolaget gjorde en förlust på 194 438 kronor för 2017, där huvuddelen 153 700 kronor beror på räntekostnader för lån som Anders Landelius givit bolaget, vilket för närvarande uppgår till ca 1,8 miljoner kronor. Övriga externa kostnader uppgick till 40 738 kronor för året. Denna summa inkluderar bokföring, revisor och Euroclear (aktieboken). Således är kostnadsnivån ovanligt hög i ett bolag som varken har en operativ verksamhet eller är noterat.

Diskussion fördes kring varför bolagets styrelse och ledning inte kommit upp med fler än ett enda förslag på ny verksamhet under de senaste cirka fem åren.

VD Stefan Kaiser och Ordförande Anders Landelius valde att backa på förslaget i punkt 11 ”Godkännande av ny bolagsordning” att göra om bolaget från ett publikt till privat aktiebolag. Anledningen är att det efter att kallelsen gick ut har uppkommit en möjlighet att göra en betydande större affär inom närmaste tiden för Tulum Invest AB, enligt Anders Landelius. Ordförande kunde dock inte lämna ytterligare information kring affären, då sekretess gäller kring den, än så länge. Vi aktieägare bör alltså, utifrån styrelsen och VD’s utsagor, kunna förvänta oss att bolaget tillförs en ny verksamhet med goda framtidsutsikter inom en inte allt för långt framskriden tidshorisont. Mao – spännande tider tycks ligga i korten om vi får tro bolagets ledning !

Väl mött / å aktieägarnas vägnar

Minoritetsaktieägargruppen

Läs även om bolagets Bakgrund/Historik, klicka här.