AKTIEÄGARINFORMATION – SENASTE NYTT

2019-06-11 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
OBSERVERA !! Sista dag för anmälan är 2019-06-12, kl 23.59

Läs KALLELSEN i sin helhet (.pdf), klicka här.

Läs ÅRSREDOVISNINGEN 2018 i sin helhet (.pdf), klicka här.

Skatteverket, Beskattningsår 2017-01-01 till 2017-12-31. Underskott av näringsverksamhet, 51 863 406 SEK, klicka här för .pdf/underlag.


UTDRAG UR KALLELSEN, se nedan
Aktieägarna i Tulum Invest AB (publ), (”Bolaget”) org nr 556570-9481, kallas till årsstämma den 19 juni 2019 klockan 16.00 på Flygfältsgatan 30, Skarpnäck

Anmälan till stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall finnas upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 13 juni 2019. Anmälan om deltagande vid stämman skall ske till bolaget via e-post till anders.landelius@xcaret.se. Sista anmälningsdag är den 13 juni 2019. I anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav samt adress och telefonnummer. Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade skall i god tid före den 13 juni 2019 genom förvaltarens omsorg låta registrera aktierna i eget namn för att få delta på stämman. Aktieägare som avser företrädas av ombud bör bilägga fullmakt och övriga behörighetshandlingar till anmälan.


VARFÖR HAR VI SKAPAT DENNA INFORMATIONSSIDA?

Informationen från styrelse och ledning/VD i Tulum Invest AB (publ), före detta Want AB är och har sedan bolagets hemsida stängdes ner varit mycket begränsad. Därför har denna sida skapats på initiativ av bolagets minoritetsägare med mål att ge alla ägare en bättre och lättare tillgång till information om vad som sker i bolaget.

Styrelse och ledning har valt att publicera dokument, så som årsredovisning, kallelse till årsstämma och nya bolagsordningar på huvudägarens bolags hemsida, vilken är följande:

http://www.xcaretinvest.se/


HISTORISKA DOKUMENT OCH INFORMATION

Årsredovisning Tulum Invest AB, 2017

Kallelse Tulum Invest AB, Årsstämma_2018

Föreslagen Ny Bolagsordning (felaktig, punkt 11 återkallad)

Signerat Protokoll Årsstämman Tulum Invest 2018 (publicerad 2018-06-23)


Hösten/Vintern 2018, uppdatering – Huvudägaren avblåser förvärv

Tidigare information, kommunicerad inför/vid årsstämman 2018, från huvudägaren Anders Landelius samt ledningen/styrelsen om att Tulum Invest AB (publ) stod inför ett större förvärv har under hösten 2018 visat sig misslyckat. Tulum Invest AB’s huvudägare Anders Landelius, som även är majoritetsägare i det större bolag som avsågs förvärvas, har nu meddelat att han inte lyckats övertyga ägarna i förvärvsobjektet att genomföra affären. Det blir med andra ord inte aktuellt med ett förvärv/samgående.

Vad styrelsen/ledningen i Tulum Invest AB (publ) har för planer framgent framgår inte av den mycket begränsade information minoritetsaktieägargruppen erhållit.


Stockholm 2018-05-26, Rapport från årsstämman 2018

Till dig som minoritetsaktieägare i Tulum Invest AB (publ)

Igår fredag 25 maj 2018 avhölls årsstämman i Tulum Invest AB (publ). Nästan 95% av bolagets samtliga aktier fanns representerade, det vill säga en mycket hög uppslutning.

Då styrelsen/VD valt att stänga bolagets egna hemsida publicerades dokumenten till stämman på huvudägarens bolags hemsida: http://www.xcaretinvest.se/
Minoritetsägargruppen representerades av undertecknad samt Gunnar Ek (från Aktiespararna) och Torbjörn Claeson (från Ramberg Advokater tillika aktieägare via familjen).

Bolagets styrelse omvaldes, vilket innebär att Anders Landelius fortsätter som ordförande, Stefan Kaiser och Cecilia Landelius som ledamöter. Den sistnämnda är Anders Landelius dotter, studerande vid KTH.

Det konstaterades att bolaget gjorde en förlust på 194 438 kronor för 2017, där huvuddelen 153 700 kronor beror på räntekostnader för lån som Anders Landelius givit bolaget, vilket för närvarande uppgår till ca 1,8 miljoner kronor. Övriga externa kostnader uppgick till 40 738 kronor för året. Denna summa inkluderar bokföring, revisor och Euroclear (aktieboken). Således är kostnadsnivån ovanligt hög i ett bolag som varken har en operativ verksamhet eller är noterat.

Diskussion fördes kring varför bolagets styrelse och ledning inte kommit upp med fler än ett enda förslag på ny verksamhet under de senaste cirka fem åren.

VD Stefan Kaiser och Ordförande Anders Landelius valde att backa på förslaget i punkt 11 ”Godkännande av ny bolagsordning” att göra om bolaget från ett publikt till privat aktiebolag. Anledningen är att det efter att kallelsen gick ut har uppkommit en möjlighet att göra en betydande större affär inom närmaste tiden för Tulum Invest AB, enligt Anders Landelius. Ordförande kunde dock inte lämna ytterligare information kring affären, då sekretess gäller kring den, än så länge. Vi aktieägare bör alltså, utifrån styrelsen och VD’s utsagor, kunna förvänta oss att bolaget tillförs en ny verksamhet med goda framtidsutsikter inom en inte allt för långt framskriden tidshorisont. Mao – spännande tider tycks ligga i korten om vi får tro bolagets ledning !

Väl mött / å aktieägarnas vägnar

Minoritetsaktieägargruppen

Läs även om bolagets Bakgrund/Historik, klicka här.